INFORMACJE

Główna Informacje UDT - Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego

Aby użytkować podnośnik samochodowy zgodnie z polskim prawem, trzeba go zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego. Następnie taki podnośnik podlega corocznej opłacie. Wysokość opłaty zależy od udźwigu podnośnika. Aby zgłosić podnośnik użytkownik powinien przygotować odpowiednią dokumentację w dwóch egzemplarzach:

 • DTR urządzenia (Dokumentację Techniczno Ruchową dostarczaną przez producenta lub dystrybutora).
 • Protokół odbioru części budowlanej zatwierdzony przez osobę z aktualnymi ogólnymi uprawnieniami budowlanymi. (Dokuemnty budowlane takie jak szkic sytuacyjny miejsca montażu, rzut z góry z podaniem wymiarów pomieszczenia i odległości podnośnika od ścian).
 • Protokół z pomiarów elektrycznych oraz struktura zasilania podnośnika wykonane przez elektryka posiadającego uprawnienia SEP.
 • Kartę przeglądów - dla podnośników już eksploatowanych przez pewien czas
 • Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu

  - pobierz wniosek -

Sama dokumentacja podnośnika (DTR, Instrukcja obsługi), powinna zawierać:

 • opis techniczny parametrów urządzenia
 • dane adresowe producenta oraz importera - sprzedawcy
 • schematy instalacji elektrycznej, hydraulicznej, czy pneumatycznej (jeśli dotyczy)
 • czasookresy i zakres przeglądów technicznych
 • protokół montażu urządzenia, podpisany przez wykonawcę posiadającego uprawnienia do instalacji nadane przez UDT
 • wykaz części zamiennych wraz z rysunkami
 • deklarację zgodności z dyrektywami CE
 • kartę gwarancyjną
Po co UDT?

Obowiązki eksploatującego

 • zgłoszenie zamiaru eksploatacji podnośnika do UDT i poddawanie urządzenia okresowym badaniom technicznym w obecności konserwatora i obsługującego
 • zapewnienie właściwej konserwacji i obsługi urządzenia
 • zapewnianie na co dzień właściwego stanu technicznego podnośnika – tzw. codzienna obsługa techniczna
 • w określonych przypadkach opracowanie i udostępnienie obsługującemu podnośnika stanowiskowej instrukcji obsługi
 • przeczytaj uważnie instrukcję! Nie ufaj rutynie, lecz wiedzy!
 • instrukcja powinna być przechowywana w miejscu eksploatacji podestu, w zasięgu ręki obsługującego
 • Przed podjęciem pracy obsługujący musi dokonać oceny ogólnego stanu technicznego podestu na podstawie instrukcji jego eksploatacji, sprawdź m.in.: urządzenia zabezpieczające (np. wyłącznik zatrzymania awaryjnego) - nie wolno przy nich manipulować, wszelkie oznakowania na urządzeniu, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, panel sterowniczy, działanie elementów sterowniczych, sygnalizację i oświetlenie, poziom oleju, układ hydrauliczny pod kątem ewentualnych wycieków oleju,
IMG

W razie wycieku oleju

W razie wykrycia wycieku oleju z instalacji hydraulicznej nie powstrzymuj strumienia oleju dłońmi, lecz natychmiast wyłącz pompę hydrauliczną. Dotykanie lub czyszczenie przewodów hydraulicznych przy włączonej pompie jest zabronione.
Pamiętaj – głównym wrogiem układu hydraulicznego są zanieczyszczenia. Podczas konserwacji maszyny nie dopuść do dostania się brudu do układów hydraulicznych (napędowych i sterujących). Zadbaj o czystość podczas prac konserwacyjnych.

IMG

Dokumenty

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący podest powinien się upewnić:

 • czy decyzja UDT zezwalająca na eksploatację podnośnika jest aktualna
 • czy dokonano wszystkich przeglądów konserwacyjnych potwierdzonych podpisem uprawnionego konserwatora (zapisy w dzienniku konserwacji)
 • czy w wyposażeniu urządzenia jest właściwa instrukcja eksploatacji i stanowiskowa instrukcja obsługi